viernes, 9 de agosto de 2019

A Biblioteca da Universidade da Coruña entre 1998 e 2018


No volume 38 da Revista  Galega de Historia Murguía de xullo-decembro 2018 (páxs. 163-170) aparece publicado o artigo A Biblioteca da Universidade da Coruña entre 1998 e 2018, do director da Biblioteca Universitaria da Coruña, Pedro Incio. O presente artigo supón unha revisión e actualización dos datos ofrecidos nunha conferencia pronunciada polo dito autor en 1999, no marco do curso Xestión da información na rede de bibliotecas de Galicia, celebrado pola Fundación Alfredo Brañas, e que pode consultarse no repositorio e-LIS (E-prints in Library and Information Science).

A antedita conferencia analizaba a evolución da biblioteca universitaria, centrándose principalmente na situación das tres universidades de Galicia, recollendo  o esquema en tres etapas proposto por Lluis Anglada en varias das súas publicacións:
·         Das bibliotecas da universidade á biblioteca da universidade: etapa que comeza coa LRU (Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria) e se desenvolve nos anos oitenta do século pasado.
·         Da biblioteca da universidade ao sistema bibliotecario da universidade: etapa marcada pola automatización das bibliotecas universitarias.
·         Última etapa, xa actual no ano 2018, que substitúe o sistema bibliotecario por un servizo de apoio á docencia e á investigación.
Como base para analizar cada unha destas etapas, a conferencia centrábase nos seguintes aspectos fundamentais: o incremento no número de universidades e o cambio na súa xestión que supuxeron as diferentes normativas de reforma universitaria, os procesos de automatización desenvolvidos nas bibliotecas e os proxectos de catálogos colectivos existentes, os orzamentos das mesmas e o crecemento do fondo bibliográfico, así como a dotación de persoal ao longo dos anos.
No artigo de 2018, como xa se mencionou, póñense ao día os datos presentados en 1999 coas últimas estatísticas de REBIUN, a fin de proporcionar unha visión máis actual da biblioteca universitaria hoxe en día, tomando de novo como exemplo a situación das tres bibliotecas universitarias galegas e, en especial, a da Biblioteca Universitaria da Universidade da Coruña, da que se ofrece ademais un anexo cos datos para o ano 2004.
A modo de resume, pódese concluir que o número de universidades foise incrementando de xeito paulatino dende os anos 80 do século pasado, especialmente no eido privado, aínda que na actualidade existe un certo estancamento, con 52 universidades públicas fronte a 32 universidades privadas, a maioría das cales están incluídas na rede de bibliotecas universitarias REBIUN. Paralelamente ao crecemento das institucións universitarias, cos seus correspondentes servizos bibliotecarios, produciuse  un importante despegue nas coleccións bibliográficas, pasando duns 6.000.000 de libros e folletos en 1980 ata os máis de 31 millóns de monografías en papel que recollen as últimas estatísticas de REBIUN, valor que ascende a máis de 54 millóns se se teñen en conta as obras electrónicas. A porcentaxe deste volume correspondente ás bibliotecas universitarias galegas varía arredor do 7% nos últimos anos. Ante isto, hai que salientar que tanto o volume de adquisicións como o gasto en material bibliográfico en Galicia foron decaendo nas últimas décadas con respecto ao total das universidades, pasando dun 11% e un 13% respectivamente en 1998 ata practicamente a metade no 2018. En canto ao persoal, as tres universidades galegas experimentaron unha mellora considerable neste espazo de tempo, non só na dotación numérica, senón tamén na especialización, coa cobertura dos postos por persoal técnico, dende os facultativos ata os auxiliares. En último lugar, e polo que respecta á automatización, xa en 1998 había 60 bibliotecas con case todos os seus procesos automatizados, situación xeneralizada hoxe en día e co futuro aberto ás novas ferramentas de descubrimento.
Para consultar os datos concretos, nuns días poderase consultar o artigo no repositorio e-LIS.

No hay comentarios: