lunes, 17 de noviembre de 2014

OS USUARIOS DA BIBLIOTECA DA UDC


Comentabamos no post anterior que os recursos de información e o persoal son medios para servir ao usuario, fin último de toda biblioteca.

A misión da Biblioteca da UDC "é dar soporte á docencia, á aprendizaxe, á investigación e á formación integral do seu estudantado e profesorado en particular, e de todas as persoas en xeral"; é dicir, contémplase e sérvese ao usuario desde o paradigma educacional do ensino baseado na aprendizaxe, dentro dos Espazos Europeos de Educación Superior e de Investigación; así, a Biblioteca convértese en CRAI (Centro de Recursos para a Aprendizaxe e a Investigación). Cumprindo este fin particular, "a Biblioteca achega valor e contribúe ás funcións da Universidade ao servizo da sociedade".

Son usuarios propios ou de pleno dereito da Biblioteca "todos os membros da comunidade universitaria da UDC". E "poderán ter a condición de usuarios do servizo de préstamo aqueloutras persoas expresamente autorizadas pola Biblioteca ou que pertenzan a entidades coas que existan convenios ou acordos para a utilización deste servizo".

Os bibliotecarios da BUDC atenden desde os 17 puntos de servizo existentes a un total de 27.220 usuarios (datos de REBIUN de 2012); deles, 24.334 propios e 2.886 autorizados externos. No cadro seguinte desagréganse os datos anteriores nas diferentes categorías e móstrase a súa evolución temporal desde 2008:

 
Fuente: Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN)

 O dato máis salientable é o aumento de usuarios autorizados externos desde 2010.

Na Sociedade da Información, os usuarios poden acceder aos servizos bibliotecarios tanto presencial como virtualmente; na táboa que figura a continuación pódese observar como a diminución na asistencia presencial á Biblioteca da UDC non rebaixa o número de préstamos (ao posibilitarse a renovación a través da web ou o teléfono) e como aumenta proporcionalmente o uso dos recursos electrónicos para a procura e recuperación de información e documentos. 

Fuente: Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN)

No hay comentarios: