martes, 28 de enero de 2020

Materiais de formación para estudantes de grao sobre competencias dixitais


REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) vén de crear este portal formativo, dirixido a estudantes de grao, que capacita en competencias dixitais. Antes de presentarvos os contidos incluídos no portal e a estrutura do mesmo, consideramos necesario definir o concepto de competencia dixital: “A Competencia Dixital implica o uso crítico e seguro das Tecnoloxías da Sociedade da Información para o traballo, o tempo libre e a comunicación. Apóiase nas habilidades do uso de ordenadores para recuperar, avaliar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, e para comunicar e participar en redes de colaboración a través de Internet” (European Parliament and the Council, 2006). Como podemos ver, trátase dunha competencia clave que resulta cada vez máis necesaria para poder participar de forma significativa na nova  sociedade e economía do coñecemento deste século  XXI.

Centrándonos no material incluído no portal, estrutúrase segundo o Marco de competencia digital para estudiantes de grado: adaptación de DIGCOMP, que consta de 5 áreas, con 21 competencias en total. Para cada competencia, inclúense vídeos, presentacións e cuestionarios. A continuación, resumiremos brevemente os temas a tratar en cada unha das competencias:

Competencia 1: Información e tratamento de datos: proporciónase información sobre como empezar a elaborar un traballo académico (contextualizando o tema, realizando buscas…), identificar as principais fontes de información (o catálogo da biblioteca, bases de datos) e avaliar e seleccionar a gran cantidade de información atopada. Tamén se dan directrices de como gardar e organizar a información na contorna dixital, ademais de coñecer os sistemas de citas e referencias e a utilidade dos xestores bibliográficos para os traballos académicos.
Competencia 2: Comunicación e colaboración: proporciónanse recomendacións para comunicarse correctamente na contorna dixital, ademais de dar a coñecer ferramentas como RSS para manterse ao día ou os servizos de participación a través de redes sociais que están á vosa disposición para o desenvolvemento académico e profesional. Tamén se tratan as posibilidades que ofrece a nube para o traballo colaborativo en liña a través de ferramentas como Dropbox ou Google Drive. Por último, abórdase o tema da identidade dixital e como xestionala de forma eficaz.
Competencia 3: Creación de contido dixital: facilítanse aplicacións de edición de vídeo, texto e audio que tedes ao voso alcance para facer presentacións para expoñer na clase, realizar infografías, diagramas, etc. Tamén se realiza unha introdución á normativa sobre os dereitos de autor, sinalando cales son os principais tipos de plaxio e as estratexias para evitalo, así como a utilidade das licenzas Creative Commons.
Competencia 4: Seguridade: proporciónanse recomendacións para protexerse dos riscos e ameazas asociados ao mundo dixital (utilización de antivirus, evitar redes WIFI públicas, actualizar o software, crear contrasinais seguros, etc.), protexer os datos persoais e a privacidade en Internet, comprar de forma segura ou reducir a publicidade non desexada, entre outros.
Competencia 5: Resolución de problemas: preténdese aprender como identificar problemas técnicos e resolvelos no que respecta ao uso de dispositivos dixitais, así como coñecer ferramentas e tecnoloxías que sirvan de apoio para resolver problemas de forma creativa. Ademais proporciónase información sobre as plataformas de aprendizaxe e outros espazos creativos.

No hay comentarios: